top of page
campagna-toscana-volterra.jpg

“Den store skjønnheten ETS”
Definisjoner og formål
Artikkel 1
Social Promotion Association er opprettet i henhold til tredje sektorkodeks (lovvedtak 117/2017, heretter referert til som CTS) og påfølgende endringer, og bestemmelsene i Civil Code om emnet foreninger, "La Grande Bellezza ETS" ( referert til som foreningen i denne teksten) med registrert kontor i via Ricciarelli 11 i Volterra kommune (PI).
Flytting av hovedkontoret i samme kommune vedtatt av generalforsamlingen innebærer ikke vedtektsendring, men plikt til å melde fra til de kompetente kontorene.
Foreningen er en tredje sektorenhet (ETS), senter for assosiativt liv, autonom, pluralistisk, ikke-partisk, frivillig, demokratisk, antifascistisk og antirasistisk og har en ubegrenset varighet; forfølger ikke profitt, og derfor er utdeling, selv indirekte, av overskudd og driftsoverskudd, midler og reserver, uansett navn, til grunnleggere, medarbeidere, arbeidere og samarbeidspartnere, direktører og andre medlemmer av selskapsorganene, selv i tilfelle om tilbaketrekning eller enhver annen hypotese om individuell oppløsning av det assosiative forholdet.
Foreningen kan drive fritids- og kulturaktiviteter så vel som i idrettssektoren; inkludert de disipliner og aktiviteter av pedagogisk, pedagogisk og sosial fremmende karakter, i tillegg til kommersielle og/eller forberedende og/eller tilknyttede aktiviteter, som åpenbart respekterer diktatene til gjeldende lover og forskrifter angående foreninger.
personlighet Foreningen vil være i stand til å vedta prosedyrene som er foreskrevet i loven for å få den juridiske.
Styret forbeholder seg retten til å lage eller endre en særegen logo for foreningen uten varsel og uten at dette innebærer endring av denne vedtekten.
Enhver henvisning til eksisterende logoer eller varemerker som kan forekomme er rent tilfeldig og ufrivillig, i tilfelle noen skulle føle seg skadet, fornærmet eller plagiert på noen måte, kreves det, ved enkel skriftlig kommunikasjon, at årsakene rapporteres og Foreningen vil gi umiddelbart, unntatt tekniske tider for utskifting og/eller total eller delvis modifikasjon etter forespørsel, og for å avhjelpe der dette er mulig.
Det som er erklært fritar foreningen og alle dens medlemmer fra enhver form for ansvar.
Vær oppmerksom på at foreningen på ingen måte er profittbringende. Bruken av navnet og logoen er eksklusivt tillatt for presidenten for
Assosiasjon.
Enhver bruk av navnet og logoen, utenom hypotesen uttrykkelig
i henhold til denne vedtekten må være autorisert av foreningens president, som også vil handle for å beskytte navnet på logoen i alle tilfeller av misbruk og/eller brudd knyttet til bruken av dem, ved å ta de initiativene han finner mest hensiktsmessige.
Etter vedtak i styret kan foreningen slutte seg til både anerkjente og ikke-anerkjente tredjesektorforeninger

Artikkel 2
Foreningens hovedformål er å fremme omgjengelighet, gjensidighet, deltakelse og utvikling av fellesskapsfølelsen, og bidra til den kulturelle og sivile veksten til medlemmene, så vel som for hele samfunnet i full respekt for medlemmenes frihet og verdighet. , inspirert av prinsipper om demokrati og like rettigheter for alle medlemmer.
Den arbeider med det formål å fremme kulturelt, kunstnerisk, turistmessig, filosofisk, sosialt og fritidsfremmende formål.
Særlig for å nå sine mål har foreningen til hensikt, som eksempel, men ikke begrenset til, å fremme og gjennomføre aktiviteter av allmenn interesse i henhold til art. 5 i lovvedtak 3. juli 2017 n. 117 og påfølgende endringer og tillegg som:
fremme av menneskers velvære og anerkjennelse av retten til lykke;
fremme og forvaltning av kulturelle, kunstneriske, turist- og rekreasjonsaktiviteter av sosial interesse, inkludert forlagsvirksomhet, organisering og ledelse av informasjons-, opplærings- og kommunikasjonsaktiviteter, av kultur, dens uttrykksformer, kreativitet og kreative evner, rom for kulturelle uttrykk , opplæring, opprettelse, produksjon og utførelse;
promotering og ledelse av utstillingen, promoteringen og/eller salget til publikum av moderne og samtidskunstverk.
anerkjennelse av kulturelle rettigheter, fremme av universell tilgang til kunnskap, læring, utdanning, kultur, bruk av nye kommunikasjonsteknologier, fremme av digital inkludering (e-inkludering);
fremme av frivillighet forstått som demokratisk deltakelse i handlinger for solidaritet, samarbeid og medborgerskap, både lokalt og internasjonalt;
- promotering og spredning av både vokal og instrumental musikk av alle sjangere og historiske perioder; fomento, utdanning og opplæring av musikalsk kultur generelt, også innenfor skoledistrikter gjennom utdanningsveier eller musikkopplæringsprosjekter, for å ta vare på musikalsk vekst ved å tilby kunstneriske, pedagogiske og organisatoriske tjenester;
- promotering, formidling og gjennomføring av utdanningsaktiviteter og kulturell opplæring, forskning og promotering i alle dens former;
fremme av en kjønnstilnærming i foreningen og i samfunnet, full verdivurdering av kvinners potensial, deres behov og deres rolle som grunnleggende element i et rettferdig og bedre samfunn for alle, kampen mot alle former for diskriminering og vold;
fremme av politikk som tar sikte på å forbedre, omkvalifisere, administrere og gjøre tilgjengelige steder og rom som kan favorisere innbyggernes selvorganisering, som en integrert del av organisasjonsretten;

- fremme av kinematografisk og audiovisuell kultur, i henhold til lov 220/2016, gjennom visninger, debatter, konferanser, kurs, publikasjoner og offentlige opplæringsinitiativer som spesielt refererer til ungdomsverdenen og utdanningsinstitusjoner;
fremme av forsvars-, støtte- og verdiskapingspolitikk for mennesker med funksjonshemminger;
fremme sosial og bærekraftig turisme og reise med en kulturell og pedagogisk verdi som en form for dypere og berikende kunnskap mellom mennesker og territoriene de bor i, også gjennom direkte forvaltning av tjenester og/eller overnattingsfasiliteter som f.eks. eksempel, men ikke begrenset til, herberger, feriehus, campingplasser og tilfluktsrom;
- favorisere korrekt vedlikehold av psyko-fysisk velvære i sin helhet
- implementere en avtale og/eller partnerskap med offentlige eller private enheter, institutter, universiteter, foreninger, stiftelser, italienske og utenlandske private selskaper; skoler, enheter som i enhver kapasitet tar seg av opplæring, oppdatering og faglig orientering; kurs for organisering av profesjonelle, kulturelle og avanserte opplæringsaktiviteter;
Artikkel 3
For aktiviteter av sosial nytte fremmet av foreningen mener vi i den bredeste forlengelsen av begrepet alle de aktiviteter knyttet til den tredje sektoren, studier og spredning av enhver form for kunst og undersøkelse av menneskets natur av alt som angår vekstpersonell i alle aspekter, innovasjon, utvikling av retningslinjer innen de ulike feltene publisering, undervisning, forskning og etisk promotering, kunstnerisk og filosofisk, psykologisk og vitenskapelig forskning, litteratur, visuell/visuell kunst, teater og kino; aktiviteter knyttet til kunst, forbedring og promotering av den tradisjonelle arven til det italienske territoriet og spesielt Volterra og dets innland.
Den kan gjøre bruk av ulike verktøy, materialer, audiovisuelle og multimedia-støtter og enhver annen form for teknologi, også etter avtale, eller etter konvensjon, med både offentlige og private strukturer.
Spesielt for realiseringen av de fastsatte målene og med den hensikt å handle til fordel for fellesskapet, foreslår foreningen å:
1) planlegge og implementere redaksjonelle, informative, kulturelle, didaktiske, opplærings- og utførende aktiviteter som angår de sosiale formålene som er oppført i denne artikkelen;
2) å tilby kultur-, turist- og opplæringstjenester, også i samarbeid med fagfolk, universitetsprofessorer og eksperter i sektoren;
3) fremme og gjennomføre publisering, informasjon, spredning av audiovisuelle verk, forskning, formidling og alt annet som er nødvendig for å formidle kultur om temaene "personlig vekst", filosofi, musikk, litteratur, scenekunst, kunst generelt, fotografi, grafisk og visuell kunst også gjennom publisering av artikler,

kurs, praksisplasser, webinarer, konferanser, opprettelse og formidling av podcaster, møter, seminarer, workshops, demonstrasjoner og arrangementer;
4) fremme utviklingen av kunnskap og kultur blant medlemmene, oppmuntre til utveksling av gjensidige erfaringer og ideer gjennom gjennomføring av kulturelle, redaksjonelle og møteaktiviteter (også online) i Italia og i utlandet;
5) å tilby medlemmene utdannings- og støttetjenester generelt, iboende til foreningens formål referert til i denne artikkelen;
6) undervisnings- og forskningsaktiviteter, seminarer, møter, konferanser, webinarer, praksisplasser, treningspraksis, og ved å gi eventuelle stipender, priser og stipender og enhver type aktivitet rettet mot å fullføre opplæring generelt, i samsvar med gjeldende lover;
7) være i besittelse av eller leie egnede konstruksjoner og/eller rom og utstyr for å oppnå bedriftens formål, også gjennom kontrakter om fri bruk, bruksrett, konsesjon og forvaltning av løsøre og fast eiendom;
8) inngå spesielle avtaler og/eller konsesjoner for sine medlemmer med offentlige og private organer, selvstendig næringsdrivende og fagfolk;
9) sette opp et web-/telematisk rom ved bruk av en dedikert plattform for å kunne kringkaste møter live eller ta dem opp, samt live eller utsatte videotimer, webinarer, podcaster, etc.;
10) fremme, organisere og formidle erfaringer, ideer og kunnskap, fremme og formidle prosjekter som er inspirert av etiske verdier for personlig utvikling, gjennom kurs, seminarer, workshops, konferanser, arrangementer generelt både live og online; 11) be om beskyttelse i enhver egenskap for initiativer og aktiviteter utført ved offentlige og/eller private organer uten at sistnevnte nødvendigvis har noe verv i foreningen eller deltar i forsamlingen;
12) fremme og formidle kulturen for kommunikasjon og uttrykksevne i alle dens former (bilde, teatral, etc.) gjennom nettartikler og publikasjoner generelt, kurs, seminarer, workshops, konferanser, etc.;
13) spre tankene til filosofer, forfattere og kunstnere generelt, verdig oppmerksomhet og med evolusjonært innhold for personen, samtid og ikke, gjennom live-møter og også gjennom nett- og papirpublikasjoner, spredning av filmer på ethvert medium generelt, utgaver generelt, kurs, seminarer, konferanser, workshops;
14) organisere møter og kurs rettet mot å undervise i kunstneriske teknikker som tegning, maling, airbrushing, lage kunstgjenstander med ulike materialer som alabast, keramikk, tre, harpiks, etc;
15) organisere, administrere og promotere arrangementer, kurs, konferanser, demonstrasjoner, visninger, seminarer, utgaver om emner som angår holisme og energipraksis i alle deres former, som for eksempel, men ikke begrenset til, Reiki-kurs, Shiatsu, Bioenergetics, Therapy og/eller vibrasjonstransformasjon, etc;
I samsvar med prinsippene om like muligheter mellom menn og kvinner, og religiøs tro, fremmer, organiserer og administrerer foreningen kulturelle begivenheter og arrangementer som møter, workshops, mesterklasser, konserter og kunstneriske forestillinger av enhver art, teateranmeldelser, festivaler , seminarer , utstillinger, workshops, kurs og spesialiserte studieøkter, leksjoner, intervensjoner med veiledning, workshops, coaching, rådgivning, kurs og arrangementer som bidrar til beskyttelse og utvikling av kunnskap; dokumentarer, konkurranser, konferanser, opphold og studieturer,

audiovisuelle opptak, projeksjoner, workshops også ved hjelp av nettbaserte verktøy, webinarer, nettradio- og/eller radiosendinger, opprettelse av sendinger og formidling av podcasting, utstillinger, messer, utstillinger, kurs og konferanser knyttet til aktivitetene av interesse oppført her artikkel og enhver sosial aktivitet som kan bidra til utvikling av prinsippene om solidaritet, frivillighet, likeverd og likeverdig sosial verdighet.
Foreningen anerkjenner den kulturelle verdien av håndverksaktiviteter, verk av oppfinnsomhet, kvaliteten på håndverksmat og ivaretakelse av regionale tradisjoner, håndverk, lokale gjenstander og matvarer, i samsvar med prinsipper som tar sikte på å bevare og beskytte territoriet mot
eventuelle miljøskader.
Alle felt der kulturelle, rekreasjons- og pedagogiske opplevelser manifesteres og alle de der en sivil kamp kan føres mot alle former for uvitenhet, intoleranse, vold, sensur, urettferdighet, diskriminering, rasisme, marginalisering, tvungen ensomhet, er potensielle. foreningens intervensjonssektorer.
Foreningen kan også utføre aktiviteter med å levere mat og drikke til medlemmene som et rekreasjons- og sosialt øyeblikk, utfyllende og medvirkende til gjennomføringen av institusjonelle formål og aktiviteter av allmenn interesse, som fastsatt i art. 85 nr. 4 i CTS.
Foreningen kan utføre andre aktiviteter enn de av allmenn interesse, uttrykkelig identifisert og regulert av styret, forutsatt at de er sekundære og instrumentelle til de av allmenn interesse, i samsvar med kriteriene og grensene fastsatt i lov og gjennomføringsregler. Styret dokumenterer den sekundære og instrumentelle karakteren av de nevnte aktivitetene i notene til regnskapet.
Artikkel 4
Foreningen benytter seg i hovedsak av aktivitetene som tilbys på frivillig, gratis og gratis basis av egne medlemmer. Kvaliteten på frivilligheten er uforenlig med noen form for underordnet eller selvstendig næringsforhold og med ethvert annet lønnet arbeidsforhold med institusjonen som den frivillige er medlem av eller gjennom hvilken han/hun utfører sin frivillige virksomhet.
Foreningen oppretter et eget register for å registrere frivillige i Foreningen som utfører sin virksomhet på en ikke-tilfeldig basis.
Foreningen kan også benytte seg, ved særlig behov, til utøvelse av virksomhet av allmenn interesse og utøvelse av formålene, sysselsetting, selvstendig næringsvirksomhet eller andre tjenester, også ved å ty til egne medarbeidere/og, iht. til grensene og metodene fastsatt av gjeldende lovgivning
Ved behov kan Foreningen ansette eller benytte seg av ansatte
av selvstendig næringsdrivende eller andre typer arbeid, også ved å ty til dets medarbeidere, innenfor grensene fastsatt av gjeldende lovgivning og uten at det berører bestemmelsene i art. 17 paragraf 5 i lovresolusjon 3. juli 2017 n. 117. Antall arbeidere som er ansatt i virksomheten kan uansett ikke overstige 50 % av antall

frivillige eller 5 % av antall medlemmer. Dersom foreningen ber om og innhenter profesjonelle og/eller intellektuelle tjenester eller arbeidstjenester fra sine medlemmer, forskjellig fra den institusjonelle virksomheten, vil disse bli honorert med kriterier og metoder fastsatt av styret, innenfor rammene av tilgjengelige ressurser og effektiv
utlånt bidrag.
.
Medlemmene artikkel 5
Antall medlemmer er ubegrenset og kan ikke være mindre enn minimumsantallet fastsatt i art. 35 c. 1 CTS. Alle som godkjenner foreningens formål, anerkjenner seg selv i denne vedtekten og har fylt atten år, uavhengig av økonomiske forhold, seksuell identitet, nasjonalitet, etnisk og religiøs tilhørighet, kan bli medlem.
Mindreårige under atten år kan kun overta tittelen medlem med forhåndssamtykke fra forelderen eller den som utøver foreldreansvaret.
De aspirerende medlemmene er pålagt å akseptere og overholde vedtektene og respekten for sivil sameksistens.
Status som medlem, når den er ervervet, har en permanent karakter, og kan bare opphøre i de tilfellene som er fastsatt i følgende art. 9. Registreringer som bryter med dette prinsippet ved å innføre instrumentelt begrensende rettigheter eller tidsbegrensede opptakskriterier er derfor ikke tillatt.
De aspirerende medlemmene må sende inn en søknad til styret, med oppgi navn, etternavn, adresse, sted og fødselsdato sammen med attestasjon for å godta og følge vedtekter, interne forskrifter og vedtak i selskapsorganene.
Artikkel 6
Det er styrets oppgave, eller til en eller flere rådmenn uttrykkelig delegert av det, å behandle og si sin mening om søknadene om opptak innen maksimalt tretti dager fra søknaden om medlemskap, og verifisere at kandidatmedlemmene oppfylle de nødvendige kravene. Dersom søknaden aksepteres, vil meldingen om aksept bli oppfylt med levering av _______________ medlemskortet til det nye medlemmet og hans navn vil bli notert i medlemsregisteret.
Ved en begrunnet avvisning av anmodningen fra styret, meddelt innen fristen nevnt i første ledd eller den ikke besvares innen samme frist, kan den berørte part fremsette en klage til presidenten innen tretti dager etter meddelelsen om avslaget eller ved utløpet av vilkårene nevnt i første ledd. Generalforsamlingen avgjør endelig anken ved første innkalling.
Artikkel 7
Foreningens interne organisasjon er inspirert av kriterier om demokrati, like muligheter og like rettigheter for alle medlemmer.
medlemmene har rett til:
• møte i Foreningens hovedkvarter og delta i alle initiativene og kl
arrangementer promotert av foreningen;

• møtes i forsamlingen for å diskutere og stemme over saker som angår foreningen og bidra til utviklingen av programmet;
• diskutere og godkjenne rapporter;
• velge og bli valgt til medlemmer av utøvende og garantiorganer
og kontroll;
• undersøke selskapets bøker etter skriftlig anmodning til styret;
• godkjenne endringene i vedtektene samt vedtakelse og endring av vedtektene
forskrifter.
Medlemmer som har vært registrert for minst 30 har stemmerett i forsamlingen
dager i medlemsregisteret og har betalt kontingenten minst femten dager før generalforsamlingsdatoen.
Artikkel 8
Partneren er pålagt å:
• overholde loven, forskriftene, vedtakene til selskapsorganene;
• betale medlemskontingentene vedtatt av organene på fastsatte frister
toppledere;
• opprettholde upåklagelig sivil og moralsk oppførsel ved deltakelse
foreningens aktiviteter og møte på det registrerte kontoret. Særlig er det medlemmets plikt å opprettholde en respektfull oppførsel overfor de andre medlemmene og overfor de sosiale organer samt overfor foreningens gode navn, dens strukturer og dens utstyr;
• henvise løsningen av eventuelle interne tvister til dommen fra foreningens garantiorganer eller, dersom dette ikke er mulig, til medlemsmøtet;
• overholde reglene som er diktert av den territorielle, regionale, nasjonale foreningen, av forbund, av organisasjonene og av de organer som foreningen er tilsluttet eller tilsluttet.
Medlemskontingenten representerer kun en bindende periodisk betaling for å støtte foreningen økonomisk, derfor utgjør den ikke på noen måte eiendomsrett eller deltakelse i inntektene, den er ikke i noe tilfelle revaluerbar, refunderbar eller overførbar.
Artikkel 9
Medlemskapsstatus er tapt for:
• død;
• oppløsning av foreningen;
• manglende betaling av den årlige medlemsavgiften;
• oppsigelse, som må sendes skriftlig til styret;
• motivert avslag på fornyelse av medlemskortet fra Rådet
direktiv;
• utvisning eller stråling.
Unnlatelse av å betale årskontingenten i tide, etter krav om betaling, inkludert kollektiv betaling, medfører at medlemmet tappes uten behov for formaliteter, med mindre det er særskilt angitt i medlemsregisteret.
Artikkel 10
Styret har rett til å iverksette disiplinære tiltak mot medlemmet, avhengig av hvor alvorlig overtredelsen er begått, ved å ringe

skriftlig, midlertidig suspensjon, avslag på fornyelse av medlemskortet, eller utvisning eller stråling, av følgende grunner:
• manglende overholdelse av bestemmelsene i loven, med eventuelle forskrifter eller vedtak fra selskapsorganene;
• nedverdigelse av foreningen, dens selskapsorganer, dens medlemmer;
• forsøk på på noen måte å drive foreningens liv på en smidig måte, hindre dens utvikling og forfølge den
oppløsning;
• begå eller forårsake alvorlige forstyrrelser under møter;
• underslag av bedriftens midler, skjøter, dokumenter eller annet
eiendommen til foreningen;
• å forårsake moralsk eller materiell skade på foreningen på noen måte, ai
lokaler og tilhørende utstyr. Ved forsett skal skaden
bli kompensert;
• forårsake moralsk eller materiell skade på en annen aksjonær eller tredjepart
anledninger i alle fall knyttet til deltakelse i foreningens liv, eller vedta oppførsel som tydelig viser uforenlighet med sosiale verdier uttrykt i kunsten. 2 i denne vedtekten.
Artikkel 11
Hvert av tiltakene nevnt i forrige artikkel 10 må gjøres kjent for aksjonæren skriftlig.
Mot enhver disiplinærtiltak etter art. 10, tillates klagen innen tretti dager til presidenten som setter den på dagsordenen til det første generalforsamlingen, som vil avgjøre endelig.
Bedriftsmidler og rapportering Artikkel 12
Foreningens sosiale eiendeler er udelelige og bestemt utelukkende, permanent og helt til å støtte forfølgelsen av de sosiale målene.
Det består av:
• løsøre og fast eiendom som eies av foreningen;
• overskudd fra de årlige regnskapsårene;
• bundne donasjoner, donasjoner, legater;
• reservefond;
• bedriftens aksjeposter og investeringer i ulike finansielle instrumenter.
Selskapets eiendeler, inkludert eventuelle inntekter, livrenter, inntekter, inntekter uansett pålydende, brukes til å utføre den lovpålagte aktiviteten utelukkende for å oppnå samfunnsmessige, solidariske og sosiale formål.
Artikkel 13
Finansieringskildene til foreningen er:
• årlige medlemskap og medlemsavgifter for medlemmer;
• inntekter fra økonomisk forvaltning av eiendeler;
• inntekter fra direkte styring av aktiviteter, tjenester, initiativer, f.eks
prosjekter;
• offentlige og private bidrag;
• donasjoner;
• pengeinnsamling;

• enhver annen inntekt som ikke er spesifisert ovenfor. Artikkel 14
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember hvert år. Årsmelding skal legges fram for generalforsamlingen innen 30. april påfølgende år iht. 13 i CTS.
En forlengelse kan gis ved påvist behov eller hindring.
Prognosen og den økonomiske planleggingen av det påfølgende sosiale året behandles av forsamlingen med hensyn til utformingen av foreningens generelle aktivitetslinjer.
Artikkel 15
Det er tenkt opprettelse og økning av reservefondet. Bruken av reservefondet er underlagt styrets vedtak.
Restformuen for hvert regnskapsår vil bli donert delvis til reservefondet, og resten vil bli gjort tilgjengelig for tiltak tilpasset formålene i art. 2 og for nye anlegg eller utstyr.
Foreningens organer § 16
Foreningens styrende organer er:
• Generalforsamlingen;
• styret.
Alle valgkontorer er gratis. Det er et garanti- og kontrollorgan:
• Revisorstyret.
Organene sitter i tre år og medlemmene kan gjenvelges.
Gjennom reglementet eller en bestemt resolusjon kan hvert organ aktivere metoder for deltakelse for sine innkallinger ved hjelp av telekommunikasjon eller uttrykk for stemmer via post eller elektronisk, forutsatt at det er mulig å verifisere identiteten til medlemmet som deltar og stemmer.
Artikkel 17
Alle medlemmer som har vært registrert minst 1 måned i Medlemsregisteret og som har betalt kontingent minst femten dager før datoen for selve forsamlingen, deltar i medlemsforsamlingen.
Møtene i forsamlingen innkalles vanligvis av styret ved skriftlig varsel, som inneholder dato og klokkeslett for første og andre innkalling og dagsorden, som skal vises på oppslagstavlen, lokalpressen eller kommunikasjon kan også foretas av sending via e-post / vanlig, eller til og med ved hjelp av andre plattformer minst femten dager før.
For å diskutere endringene som skal godkjennes av vedtektene, foreslått av styret eller av minst 1/5 av medlemmene, er tilstedeværelse av minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene avgjørende, og positiv avstemning av minst 3/5 av deltakerne med stemmerett.
For vedtak om oppløsning eller avvikling av foreningen gjelder bestemmelsene i artikkel 24.
Ved oppløsning av foreningen vil forsamlingen avgjøre destinasjonen for eventuelle gjenværende eiendeler av foreningens eiendeler.

Destinasjonen av gjenværende eiendeler vil skje til fordel for en annen forening som forfølger lignende formål eller for sportslige formål i samsvar med bestemmelsene i lov 289/2002 og eventuelle påfølgende endringer, eller nye lovbestemmelser om saken (som fastsatt i paragraf 8 bokstav b - art 148 i TUIR)
Artikkel 18
Medlemmenes generalforsamling kan innkalles til ekstraordinært sesjon av styret eller av presidenten av grunner som går utover den ordinære administrasjonen, i tilfellene fastsatt i vedtekter 20 og 31, og når en begrunnet anmodning fremsettes av revisorstyret (hvis utnevnt) eller minst en femtedel av de stemmeberettigede aksjonærene.
Forsamlingen må finne sted innen tretti dager fra den datoen den er bedt om og behandle de saker som har krevd dens innkalling.
Artikkel 19
Ved første innkalling er forsamlingen behørig konstituert i nærvær av halvparten pluss ett av medlemmene med stemmerett, ved andre innkalling er den behørig konstituert uansett antall fremmøtte.
Forsamlingen vedtar sakene på dagsorden ved flertall av de tilstedeværende, med unntak av unntakene fastsatt i art. 20.
Stemmegivning er personlig og fullmakt er ikke tillatt.
Artikkel 20
For endringsvedtak som består i gjennomføring av bindende forskriftsendringer, er flertallet av de tilstedeværende tilstrekkelig i den andre utlysningen.
For omdannings-, fusjons- eller fisjonsbeslutninger er tilstedeværelse av absolutt flertall av de stemmeberettigede aksjonærene avgjørende, og fire femtedeler av de tilstedeværende må stemme for.
For vedtak om oppløsning eller avvikling av foreningen gjelder bestemmelsene i art. 31.
Artikkel 21
Forsamlingen ledes av foreningens president eller av et medlem valgt av forsamlingen selv. Presidenten for forsamlingen foreslår en sekretær valgt i forsamlingen.
Stemmegivning kan skje ved håndsopprekning eller hemmelig avstemning når en tidel av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer krever det.
Ved valg av selskapsorganer skjer avstemming vanligvis ved hemmelig avstemning, i henhold til prosedyrene fastsatt i forskriften.
I vedtakene som gjelder deres ansvar, har ikke medlemmene av styret stemmerett.
Møtevedtak føres i protokollen av sekretæren som undertegner dem sammen med møteleder. Protokollen og protokollførte skjøter vises på forretningskontoret i løpet av de femten dagene etter at de er opprettet, og forblir deretter tilgjengelige for aksjonærene for konsultasjon etter skjøtene.
Artikkel 22
Medlemmenes generalforsamling, i henhold til siste ledd i art. 7: a) velge og innkalle medlemmer av selskapsorganene;

b) ved slutten av mandatet, diskuterer rapporten fra det avtroppende styret og den programmatiske adressen til det nye mandatet; velger en valgkommisjon, bestående av minst tre medlemmer, som overvåker gjennomføringen av valget og signerer stemmesedlene;
c) oppnevne og tilbakekalle, i de tilfellene som er fastsatt ved lov, den som er ansvarlig for den lovpålagte revisjonen av regnskapet;
d) godkjenner regnskapet og eventuelle selskapsregnskaper;
e) godkjenner de generelle linjene i aktivitetsprogrammet for inneværende år e
ethvert relevant økonomisk planleggingsdokument;
f) bestemmer ansvaret til medlemmene av selskapsorganene og fremmer
erstatningsansvar mot dem;
g) vedtar endringer i vedtektene;
h) vurderer på forutsetning av internt regelverk, herunder regulering av
monteringsarbeid;
i) godkjenner oppløsning, omdanning, fusjon eller fisjon
av foreningen;
j) bestemmer i alle saker knyttet til bedriftsledelse;
k) overveier de andre gjenstandene som er tildelt den ved loven eller ved denne vedtekten
kompetanse.
Artikkel 23
Styret velges av Medlemsforsamlingen, og består av minimum 5 og maksimum 15 valgt blant medlemmene. Styret er det forvaltningsorgan som opprettes ved art. 26 i CTS, forblir i vervet i tre år og medlemmene kan gjenvelges.
Styremedlemmene må ikke være i noen tilstand av inkompatibilitet i henhold til art. 2382 i den sivile lov (Årsaker til manglende valgbarhet og inndragning) (Interdiktet kan ikke utnevnes som direktør, og hvis han blir utnevnt mister han vervet sitt [414 ] , den uføre [415], den konkursrammede, eller noen som er dømt til en straff som involverer inhabilitet, selv midlertidig, fra offentlige verv [28, 29 i straffeloven] eller manglende evne til å utøve lederverv [2380 bis; 32 cp].
Artikkel 24
Innenfor rammen av sine funksjoner kan styret benytte seg, for drifts- eller konsulentoppgaver, av arbeidskommisjoner oppnevnt av det, samt frivillig aktivitet til borgere / og ikke-medlemmer / og, i stand til, for spesifikke ferdigheter, å bidra med gjennomføringen av spesifikke programmer, eller etablere, når det anses som uunnværlig, spesifikke profesjonelle relasjoner, i samsvar med bestemmelsene i art. 4.
Artikkel 25
Styret velger blant seg selv:
- Presidenten: har foreningens juridiske representasjon og bedriftssignatur og representerer den også overfor tredjeparter. Han sammenkaller og leder rådet; den kan i hastetilfeller treffe tiltak innenfor styrets normale kompetanse som må ratifiseres i neste styremøte;
- visepresidenten: bistår presidenten og, i tilfelle hans fravær eller hindring, påtar seg hans oppgaver;

- Sekretæren: tar seg av alle administrative aspekter av foreningen; utarbeider protokoller fra styremøtene og undertegner dem med presidenten; leder rådet i fravær av presidenten og visepresidenten;
- Kassereren: beholder kontantene og tar seg av de økonomiske aspektene.
Ved fratredelse, død eller forfall av presidenten, visepresidenten eller sekretæren, har styret rett til å velge en ny oppnevnelse blant sine medlemmer i vervet og om nødvendig sørge for gjeninnsetting av et medlem av styret i henhold til reglene fastsatt i § 28 i vedtektene.
Rådet kan også fordele andre funksjoner blant sine medlemmer knyttet til spesifikke behov knyttet til foreningens virksomhet.
Artikkel 26
Styrets oppgaver er:
• innkalle til generalforsamling;
• gjennomføre forsamlingens vedtak;
• utforme sosiale aktivitetsprogrammer på grunnlag av vedtatte retningslinjer
av forsamlingen;
• utarbeide regnskapet dannet av balansen, fra
ledelsesrapport, med indikasjon på foreningens inntekter og utgifter, og oppdragsrapporten som illustrerer balansepostene, foreningens økonomiske og ledelsesmessige resultater og metodene for å forfølge de lovbestemte formålene. Innenfor grensene fastsatt av art. 13 c. 2 CTS kan balansen utarbeides i form av en kasseoppgave.
• Forbered enhver sosial balanse i henhold til metodene og i tilfellene som er fastsatt i art. 14 i CTS;
• identifisere de ulike aktivitetene nevnt i artikkel 6 i CTS som skal utføres i harmoni med de sosiale formålene og dokumentere deres sekundære og instrumentelle karakter i samsvar med bestemmelsene i art. 13 c. 6 CTS i oppdragsrapporten eller i en note nederst i kasserapporten eller i notene til regnskapet;
• forberede alle elementene som er nyttige for forsamlingen for prognoser og økonomisk planlegging for det sosiale året;
• utarbeide regelverket som skal forelegges forsamlingens vedtak;
• innenfor retningslinjene definert av forsamlingen, vedta om
metoder for administrasjon av medlemskap;
• drøfter opptak av medlemmer, kan delegere en eller flere til formålet
flere direktører;
• diskutere de disiplinære tiltakene mot aksjonærene;
• føre tilsyn med den ordinære og ekstraordinære administrasjonen
av foreningen og, innenfor de retningslinjer som er uttrykt av forsamlingen, vedta alle nødvendige tiltak for å sikre en jevn drift av foreningen;
• fastsette alle skjøter og kontrakter knyttet til bedriftens aktiviteter;
• ta seg av forvaltningen av all løsøre og fast eiendom som eies
av foreningen eller betrodd den i noen egenskap;
• bestemme hvordan foreningen skal delta i aktivitetene
organisert av andre foreninger og enheter, og vice versa, hvis det er forenlig med de inspirerende prinsippene i denne vedtekten;

• forelegge forsamlingen, ved utløpet av mandatet, en samlet rapport om aktiviteten knyttet til den.
Artikkel 27
Styret møtes vanligvis én gang i måneden, på en på forhånd fastsatt dag uten behov for ytterligere innkalling, og ekstraordinært når minst en tredjedel av styremedlemmene krever det, eller etter innkalling fra presidenten.
Styret som ikke formelt er sammenkalt i nærvær av alle styremedlemmene, skal anses som gyldige.
Møtene er gyldige når flertallet av styremedlemmene er til stede, og vedtakene godkjennes med absolutt flertall av de tilstedeværende.
Stemmene er vanligvis åpne, de kan skje ved hemmelig avstemning når dette ber om selv av en enkelt rådmann. Stemmelikhet medfører forkastelse av forslaget.
Referat av vedtakene utarbeides av sekretæren, som undertegner dem sammen med presidenten. Denne rapporten oppbevares i styrets protokoll og er tilgjengelig for medlemmer som ber om å konsultere den.
Artikkel 28
Styret er pålagt å delta aktivt i alle møter, både ordinære og ekstraordinære. Den direktøren som uberettiget unnlater å delta på tre møter på rad, går tapt. Direktøren sies uansett opp etter seks måneders fravær fra rådets arbeid. I den første nyttige innkallingen tar styret inndragningen til etterretning.
Direktøren har rett til å fratre sitt verv ved å formulere det i styremøtet og notere det i møteprotokollen, eller, dersom det presenteres utenfor styremøtet ved skriftlig henvendelse til styreleder og rapportert av ham til neste styremøte.
Styremedlem som er falt bort eller har fratrådt kan erstattes, der han/hun eksisterer, med det medlem som er det første resultatet utelukket fra valget av styret, ellers vil det første generalforsamlingen gjeninnsette medlemmene av rådet som er bortfalt; de nyvalgte forblir i vervet til rådets naturlige utløp.
Dersom flertallet av styrets medlemmer fratrer vervet på grunn av fratredelse eller andre årsaker, faller hele styret bort.
Styret kan fratre når dette er bestemt av 2/3 av styret.
Rådet som har falt bort eller trukket seg, er pålagt å innkalle forsamlingen og innkalle til nyvalg innen tretti dager.
Artikkel 29
I) Revisorstyret er et garanti- og kontrollorgan etter art. 30 av CTS. Dersom det blir lovpålagt, velges Revisorstyret som består av minimum 1 og maksimalt 3 medlemmer, som også kan identifiseres blant personer som ikke er medlemmer av Foreningen.
II) Stillingene som direktør/revisor og lovpålagt revisor er uforenlige med hverandre, artikkel 2399 i sivilloven gjelder for styremedlemmene (Årsaker

av manglende valgbarhet og inndragning). Minst ett av medlemmene må velges fra fagkategoriene nevnt i artikkel 2397, andre ledd i sivilloven, de resterende medlemmene må uansett ha dokumenterte tekniske ferdigheter, kunnskap om foreningen og moral.
III) Styret fører tilsyn med overholdelse av loven og vedtektene og etterlevelsen av prinsippene om korrekt forvaltning, også med henvisning til bestemmelsene i lovresolusjon 231/2001, hvis det er aktuelt, samt tilstrekkeligheten til den organisatoriske, administrative og regnskapsfører og dens konkrete funksjon. Den utøver også regnskapskontroll i tilfelle det ikke oppnevnes en person som er ansvarlig for den lovpålagte revisjonen av regnskapet.
IV) Styret utfører også oppgaver med å overvåke overholdelse av samfunnsmessige, solidariske og sosiale formål, med særlig hensyn til bestemmelsene i artikkel 5, 6, 7 og 8 i CTS, og bekrefter at samfunnsrapporten er utarbeidet i i samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 14 i CTS. Samfunnsmeldingen anerkjenner resultatene av overvåkingen ordførerne har utført.
V) Styremedlemmene kan når som helst gå videre, også individuelt, med inspeksjons- og kontrollhandlinger, og for dette formål kan de be direktørene om informasjon om fremdriften i selskapets virksomhet eller om spesifikke saker.
Det føres protokoll over vedtakene, denne protokollen oppbevares i styrets protokollbok og er tilgjengelig for de aksjeeiere som ber om å få den tatt i bruk.
Artikkel 30
Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 29, i tilfellene fastsatt i art. 31 i CTS the Association:
• kan oppnevne Revisorstyret til å utføre lovpålagt revisjon av regnskapet, dersom det består av revisorer som er oppført i det aktuelle registeret;
• eller vil utnevne en lovpålagt revisor eller et lovpålagt revisjonsselskap innført i det aktuelle registeret.
Oppløsningsregler artikkel 31
Uten at det berører bestemmelsene i art. 49 i CTS, må den begrunnede beslutningen om å oppløse foreningen tas av minst fire femtedeler av de tilstedeværende, i en gyldig forsamling i nærvær av det absolutte flertallet av de stemmeberettigede medlemmene. Dersom slikt flertall ikke er mulig i løpet av tre påfølgende møter, gjentakende etter minst tjue dager, hvorav den siste er tilstrekkelig kjent i pressen, kan oppløsningen uansett vedtas av et flertall av de tilstedeværende ved et spesielt innkalt møte.
I tilfelle av utryddelse eller oppløsning av foreningen, vil eiendelene, etter fradrag av forpliktelsene, bli donert, med forhåndsuttalelse fra Regional/Provincial Office of the Single National Register of the Third Sector (RUNTS), og med unntak av en annen destinasjon pålagt ved lov, til andre organer tredje sektor tilhengere, i henhold til metodene etablert av et spesielt sammensatt styre av likvidatorer, og i harmoni med bestemmelsene i denne forbindelse av CTS. Samme prosedyre gjelder også ved avbestilling fra RUNTS etter art. 50 av CTS.

Enhver deling av gjenstående eiendeler mellom aksjonærene er uansett utelukket.
Avsluttende bestemmelser artikkel 32
For saker som ikke er fastsatt i loven eller intern forskrift, bestemmer forsamlingen i samsvar med den territorielle og/eller nasjonale vedtekten til CTS, Civil Code og gjeldende forskrifter.

bottom of page